| |
เปรียบอายตนะภายในและภายนอก ๖ คู่   |  

ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค [ภาค ๒] ท่านพระพุทธโฆสาจารย์ได้แสดงสัตว์ ๖ จำพวกเปรียบด้วยอายตนะภายในและภายนอกเป็นคู่ ๆรุ.๒๓๙ ดังต่อไปนี้

๑. ตาเปรียบเหมือนงู ไม่ชอบที่เรียบที่โล่งแจ้ง แต่ชอบสอดส่องดูสิ่งที่เร้นลับ รูปเปรียบเหมือนสถานที่ลุ่ม ๆ ดอน ๆ หรือสถานที่ที่เร้นลับ

๒. หูเปรียบเหมือนจระเข้ ชอบวังวน ชอบสถานที่เย็นสบาย เสียงเปรียบเหมือนน้ำที่เย็นฉ่ำในวังวน

๓. จมูกเปรียบเหมือนนก ชอบโผผินบินไปในอากาศ เล่นลม กลิ่นเปรียบเหมือนลมและอากาศ

๔. ลิ้นเปรียบเหมือนสุนัขบ้าน ชอบลิ้มเลียแทะกระดูก รสเปรียบเหมือนท่อนกระดูก

๕. กายเปรียบเหมือนสุนัขจิ้งจอก ชอบหลบนอนตามซอกหินซอกเขา โผฏฐัพพะหรือสัมผัสต่าง ๆ เปรียบเหมือนซอกหินซอกเขา

๖. ใจเปรียบเหมือนลิง ชอบโหนตัวกระโดดไปมาตามต้นไม้และป่าไม้ ธัมมารมณ์เปรียบเหมือนต้นไม้และป่าไม้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |