| |
มูลเหตุแห่งการทะเลาะวิวาท ๖ ประการ   |  

๑. โกธะโน โหติ อุปะนาหี เป็นผู้มักโกรธและมีความผูกโกรธ

๒. มักขี โหติ ปะลาสี เป็นผู้มักหลบหลู่และตีตนเสมอท่าน

๓. อิสสุกี โหติ มัจฉะรี เป็นผู้มักริษยาและมีความตระหนี่

๔. สะโ โหติ มายาวี เป็นผู้มักโอ้อวดและมีมารยาสาไถย

๕. ปาปิจโฉ โหติ มิจฉาทิฏฐิ เป็นผู้มีความปรารถนาลามกและมีความเห็นผิด

๖. สันทิฏฐิปะรามาสี โหติ อาทานะคาหี ทุปปะฏินิสสัคคี มีความยึดมั่นในความเห็นของตน มักอวดดื้อถือรั้นและสละความเห็นผิดนั้นได้ยาก


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |