| |
ปัสสัทธิเจตสิก   |  

ปัสสัทธิเจตสิก เป็นเจตสิกที่ทำให้สัมปยุตตธรรมที่เกิดพร้อมกับตนเข้าไปสงบอยู่ในอารมณ์ ปัสสัทธิเจตสิก มี ๒ ดวง คือ

๑. กายปัสสัทธิเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ทำความสงบให้เจตสิกขันธ์ ๓ [เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์] ในการงานอันเป็นกุศล

๒. จิตตปัสสัทธิเจตสิก เป็นธรรมชาติที่ทำความสงบให้จิต [วิญญาณขันธ์] ในการงานอันเป็นกุศล

เพราะฉะนั้น ปัสสัทธิเจตสิก ๒ ดวงนี้ ย่อมทำความสงบให้สัมปยุตตธรรม คือ จิตและเจตสิกอันเป็นนามขันธ์ ๔ ที่เกิดพร้อมกับตนให้การงานอันเป็นกุศล


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |