| |
สิ่งที่ตั้งอยู่ในร่างกาย ๑๐ ประการ   |  

ในสรีรัฏฐธัมมสูตร ปฐมปัณณาสก์ อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงสิ่งที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับร่างกาย ๑๐ ประการรุ.๑๘๖ ได้แก่

๑. สีตัง ความหนาว ๒. อุณหัง ความร้อน

๓. ชิคัจฉา ความหิว ๔. ปิปาสา ความกระหาย

๕. อุจจาโร การปวดอุจจาระ ๖. ปัสสาโว การปวดปัสสาวะ

๗. กายสังวโร ความสำรวมกาย ๘. วจีสังวโร ความสำรวมวาจา

๙. อาชีวสังวโร ความสำรวมอาชีพ

๑๐. โปโนพภวิโก ภวสังขาโร เครื่องปรุงแต่งภพอันเป็นเหตุให้เกิดในภพต่อไป


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |