| |
ฐานภูมิที่จำแนกโดยขันธ์ ๓ ประเภท   |  

๑. เอกโวการภูมิ หมายถึง ภูมิที่มีขันธ์อย่างเดียว ได้แก่ อสัญญสัตตภูมิ ๑ มีรูปขันธ์อย่างเดียว

๒. จตุโวการภูมิ หมายถึง ภูมิที่มี ๔ ขันธ์ ได้แก่ อรูปภูมิ ๔ มีนามขันธ์ ๔ คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ [ไม่มีรูปขันธ์]

๓. ปัญจโวการภูมิ หมายถึง ภูมิที่มีขันธ์ครบทั้ง ๕ ขันธ์ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มี ๒๖ ภูมิ คือ กามภูมิ ๑๑ รูปภูมิ ๑๕ [เว้นอสัญญสัตตภูมิ]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |