| |
รูปปรมัตถ์   |  

รูป หมายถึง ธรรมชาติที่มีการผันแปรเปลี่ยนแปลงและแตกดับสลายไปเป็นลักษณะ เรียกว่า รุปปนลักษณะ เพราะกระทบกับวิโรธิปัจจัย คือ เหตุปัจจัยที่ไม่ถูกกัน มีความร้อนและความเย็น เป็นต้น รูปปรมัตถ์ มี ๒๘ รูป แบ่งเป็น ๒ พวก คือ

๑. รูปปรมัตถ์แท้ เรียกว่า นิปผันนรูป มี ๑๘ รูป แบ่งเป็น ๗ จำพวก คือ มหาภูตรูป ๔ ปสาทรูป ๕ โคจรรูป ๔ ภาวรูป ๒ ชีวิตรูป ๑ หทยรูป ๑ อาหารรูป ๑ รูปเหล่านี้เป็นรูปที่มีสภาวลักษณะประจำตัวโดยเฉพาะไม่เหมือนกัน ที่เรียกว่า วิเสสลักษณะ หรือ ลักขณาทิจตุกกะ จึงชื่อว่า รูปปรมัตถ์แท้

๒. รูปปรมัตถ์เทียม เรียกว่า อนิปผันนรูป มี ๑๐ รูป แบ่งเป็น ๔ จำพวก คือ ปริจเฉทรูป ๑ วิญญัติรูป ๒ วิการรูป ๓ ลักขณรูป ๔ รูปเหล่านี้เป็นรูปที่ไม่มีสภาวะลักษณะประจำตัวโดยเฉพาะ เป็นแต่เพียงอาการของนิปผันนรูป หรือเป็นรูปที่อาศัยนิปผันนรูปเกิด เท่านั้น จึงเรียกว่า รูปปรมัตถ์เทียม


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |