| |
ผลของเจตนากรรม ๘ ประการ   |  

๑. เจตนาที่ประกอบในโลภมูลจิต ๘ ย่อมส่งผลให้ปฏิสนธิจิต เจตสิก และ กัมมชรูปเกิดเป็นเปรตและอสุรกาย

๒. เจตนาที่ประกอบในโทสมูลจิต ๒ ย่อมส่งผลให้ปฏิสนธิจิต เจตสิก และกัมมชรูปเกิดเป็นสัตว์นรก

๓. เจตนาที่ประกอบในโมหมูลจิต ๑ [เว้นอุทธัจจสัมปยุตตจิต] ย่อมส่งผลให้ปฏิสนธิจิต เจตสิก และกัมมชรูปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

๔. เจตนาที่ประกอบในมหากุศลจิตที่เป็นโอมกะและโอมโกมกะ ย่อมส่งผลให้ปฏิสนธิจิต เจตสิก และกัมมชรูปเกิดเป็นมนุษย์ ประเภทที่พิกลพิการทางจิต หรือพิการทางร่างกายด้วย เช่น เป็นบ้า ใบ้ บอด หนวก เป็นต้นแต่กำเนิด และให้เกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา ที่เป็นจำพวกเทวดาชั้นต่ำ มีรัศมี อานุภาพ และความสุขน้อย หรือได้รับความลำบากอัตคัดแร้นแค้น เป็นต้น

๕. เจตนาที่ประกอบในมหากุศลจิตที่เป็นโอมกุกกัฏฐะและอุกกัฏโฐมกะ ยอมส่งผลให้ปฏิสนธิจิต เจตสิก และกัมมชรูปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาในกามสุคติภูมิ ๗ ที่เป็นทวิเหตุกบุคคล คือ บุคคลที่ไม่มีปัญญาเกิดมาพร้อม ไม่สามารถทำฌาน อภิญญา มรรค ผล ให้เกิดขึ้นได้ในภพชาตินั้น

๖. เจตนาที่ประกอบในมหากุศลจิตที่เป็นอุกกัฏฐะและอุกกัฏฐุกกัฏฐะย่อมส่งผลให้ปฏิสนธิจิต เจตสิก และกัมมชรูปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาในกามสุคติภูมิ ๗ ภูมิใดภูมิหนึ่ง ที่เป็นติเหตุกบุคคล ถ้ามีบุญบารมีทางฌาน อภิญญา มรรค ผล มาเต็มเปี่ยมแล้ว ย่อมสามารถทำฌาน อภิญญา มรรค ผล ให้เกิดขึ้นได้

๗. เจตนาที่ประกอบในรูปาวจรกุศลจิต ย่อมส่งผลให้ปฏิสนธิจิต เจตสิก และกัมมชรูป เกิดเป็นรูปพรหมในรูปภูมิ ตามสมควรแก่ฌานที่ตนเองได้ หมายความว่า ถ้าได้ปฐมฌานกุศล ย่อมนำให้เกิดในปฐมฌานภูมิ เป็นต้น

๘. เจตนาที่ประกอบในอรูปาวจรกุศลจิต ย่อมส่งผลให้ปฏิสนธิจิตและเจตสิก เกิดเป็นอรูปพรหมในอรูปภูมิ ๔ ตามสมควรแก่ฌานกุศลที่ตนเองได้ คือ ถ้าได้อากาสานัญจายตนฌานกุศล ย่อมนำเกิดในอากาสานัญจายตนภูมิ เป็นต้น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |