| |
อานาปานสติ   |  

วิธีเจริญอานาปานสติ

จตุกกะที่ ๑

๑. เมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ว่า หายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ว่าหายใจออกยาว

๒. เมื่อหายใจเข้าสั้น ก็รู้ว่า หายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ว่า หายใจออกสั้น

๓. ย่อมสำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้หายใจเข้าและหายใจออก ทั้งหมดโดยชัดแจ้งทั้งต้นลม กลางลม และปลายลม

๔. ย่อมสำเหนียกว่า เราจะทำลมเข้า และลมออก ที่หยาบให้ละเอียดแล้ว จึงหายใจเข้า และหายใจออก

จตุกกะที่ ๒

๑. สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งปีติหายใจเข้า สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งปีติหายใจออก

๒. สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุขหายใจเข้า สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งสุขหายใจออก

๓. สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตสังขารหายใจเข้า สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้ชัดซึ่งจิตสังขารหายใจออก

๔. สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้ระงับจิตสังขารหายใจเข้า สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้ระงับจิตสังขารหายใจออก

จตุกกะ ที่ ๓

๑. สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้า สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจออก

๒. สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้ยังจิตให้บันเทิงยิ่งหายใจเข้า สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้ยังจิตให้บันเทิงยิ่งหายใจออก

๓. สำเหนียกว่า เราจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้า สำเหนียกว่า เราจักตั้งจิตมั่นหายใจออก

๔. สำเหนียกว่า เราจักเปลื้องจิตหายใจเข้า สำเหนียกว่า เราจักเปลื้องจิตหายใจออก

จตุกกะ ที่ ๔

๑. สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก

๒. สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นความคลายไปหายใจเข้า สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นความคลายไปหายใจออก

๓. สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้า สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก

๔. สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละทิ้งไปหายใจเข้า สำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละทิ้งไปหายใจออก


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |