| |
ทุสสีลยาทีนพ ๑๖ ประการ   |  

ทุสสีลยาทีนพ หมายถึง โทษของการทุศีล มี ๑๖ ประการ คือ

๑. อะมะนาโป ไม่เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

๒. อะนะนุสาสะนีโย ถูกเพื่อนพรหมจารีเลิกพร่ำสอน

๓. ทุกขิโต ย่อมระทมทุกข์เพราะถูกตำหนิ

๔. วิปปะฏิสารี ย่อมเดือดร้อนใจเพราะฟังคำสรรเสริญจากผู้มีศีล

๕. ทุพพัณโณ มีผิวพรรณทราม หม่นหมอง

๖. ทุกขะสัมผัสโส นำพาให้ผู้คบหาตกอบายทุกข์ด้วย

๗. อัปปัคโฆ ทำไทยธรรมของทายกให้มีราคาน้อย

๘. ทุพพิโสธะโน ทำตนให้บริสุทธิ์ได้ยาก

๙. ปะริพาหิโร พลาดจากประโยชน์ทั้งสอง [คือประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้า]

๑๐. อะภิกขุโก ไม่เป็นภิกษุแม้จะปฏิญญาก็ตาม

๑๑. สะตะตุพพิคโค หวาดสะดุ้งตลอดเวลา

๑๒. อะสังวาสาระโห หาผู้อยู่ร่วมโดยธรรมได้ยาก

๑๓. อะปูชาระโห เป็นผู้ที่เพื่อนพรหมจารีไม่ควรบูชา

๑๔. อะภัพโพ ไม่สามารถบรรลุคุณวิเศษได้

๑๕. นิราโส ไร้ความหวังในพระสัทธรรม

๑๖. ทุกขิโต แม้เข้าใจว่าเป็นสุข แต่ความจริงระทมทุกข์อย่างถนัด


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |