| |
ธรรมที่เป็นเหตุให้ไปสวรรค์ ๑๐ ประการ   |  

๑. ปาณาติปาตา ปฏิวิรโต เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์

๒. อทินนาทานา ปฏิวิรโต เว้นขาดจากการลักทรัพย์

๓. กาเมสุมิจฉาจารา ปฏิวิรโต เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกาม

๔. มุสาวาทา ปฏิวิรโต เว้นขาดจากการพูดเท็จ

๕. ปิสุณายะ วาจายะ ปฏิวิรโต เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด

๖. ผรุสายะ วาจายะ ปฏิวิรโต เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ

๗. สัมผัปปลาปา ปฏิวิรโต เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อ

๘. อัปปิจโฉ อลุทโธ เป็นผู้มีความปรารถนาน้อย ไม่โลภ

๙. อัปปคัพโภ เป็นผู้ไม่คึกคะนอง [มีความสำรวม]

๑๐. สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นชอบตามทำนองคลองธรรม


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |