| |
กุกกุจจเจตสิก   |  

กุกกุจจเจตสิก เป็นธรรมชาติที่เป็นความเดือดร้อนใจ หมายความว่า กุกกุจจเจตสิกเป็นสภาวธรรมที่ทำให้เกิดความรำคาญใจ ในเมื่อนึกถึงทุจริตที่ได้ทำไปแล้วและในสุจริตที่ยังไม่ได้ทำ เป็นสภาวธรรมที่ทำให้สัมปยุตตธรรม คือ จิตและเจตสิกที่เกิดพร้อมกับตนในขณะนั้น มีความขุ่นมัว เศร้าหมอง และเศร้าโศกรันทด หมดกำลังใจ ทำให้สภาพจิตกลายเป็นโทสมูลจิตอันมีความเดือดร้อนใจเป็นอาการปรากฏ กุกกุจจเจตสิกย่อมประกอบกับโทสมูลจิต ๒ ดวงเท่านั้น ขณะที่บุคคลมีเหตุที่ให้เกิดความเดือดร้อนใจในความผิดที่ได้ทำไปแล้วหรือในความดีงามที่ควรจะทำแต่ก็ไม่ได้ทำ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |