| |
ความสงสัย ๒ ประการ   |  

๑. นิวรณวิจิกิจฉา ความสงสัยที่เป็นนิวรณ์ คือ เครื่องขวางกั้นกุศลธรรมมิให้เกิดขึ้น หรือทำกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมลง ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จัดเป็นวิจิกิจฉาที่ประกอบในโมหมูลจิต

๒. ปฏิรูปกวิจิกิจฉา ความสงสัยในชื่อคน สัตว์ สิ่งของที่ยังไม่รู้จัก หรือ สงสัยในวิชาความรู้ต่าง ๆ ที่ยังไม่เข้าใจ หรือ พระอรหันต์ ที่ไม่เชี่ยวชาญในปริยัติ ท่านเกิดความสงสัยในข้อที่เป็นอาบัติหรือไม่เป็นอาบัติ เป็นต้นเหล่านี้ ไม่จัดว่า เป็นวิจิกิจฉาในโมหมูลจิต จัดเป็นวิจิกิจฉาเทียม อันเนื่องมาจากประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ มีน้อย จึงทำให้เกิดความสงสัยได้


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |