| |
อกุศลวิปากจิต ๗   |  

ดวงที่ เวทนา วิญญาณ สัมปโยคะ สังขาร
1.อุเบกขาเวทนา จักขุวิญญาณ[วิปปยุตต์]จิ.๙ [อสังขาริก]
2.อุเบกขาเวทนา โสตวิญญาณ [วิปปยุตต์][อสังขาริก]
3.อุเบกขาเวทนา ฆานวิญญาณ[วิปปยุตต์][อสังขาริก]
4.อุเบกขาเวทนา ชิวหาวิญญาณ[วิปปยุตต์][อสังขาริก]
5.ทุกขเวทนา กายวิญญาณ [วิปปยุตต์][อสังขาริก]
6.อุเบกขาเวทนา สัมปฏิจฉนะ [วิปปยุตต์][อสังขาริก]
7.อุเบกขาเวทนา สันตีรณะ[วิปปยุตต์][อสังขาริก]


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |