| |
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๓ ประเภท   |  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามทัศนะคำสอนของพระพุทธเจ้าในสายเถรวาท แบ่งเป็น ๓ ประเภท ตามกำลังบารมีที่สั่งสม คือ

๑. พระปัญญาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึง พระพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีหนักไปทางปัญญา ใช้เวลาบำเพ็ญบารมีรวมกันแล้วได้ ๒๐ อสงไขย กับอีกแสนกัปป์ คือ บำเพ็ญบารมีแล้วนึกอยู่แต่ในใจใช้เวลา ๗ อสงไขย ต่อจากนั้นก็บำเพ็ญบารมีพร้อมกับเปล่งวาจาออกมาว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ใช้เวลาอีก ๙ อสงไขย และหลังจากได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนแล้ว ใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีอีก ๔ อสงไขย กับอีกแสนกัปป์ เช่น พระโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา เป็นต้น

๒. พระสัทธาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีหนักไปทางความศรัทธา ใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีรวมกันแล้วได้ ๔๐ อสงไขย กับอีกแสนกัปป์ คือ บำเพ็ญบารมีแล้วเพียงแต่นึกอยู่แต่ในใจใช้เวลาถึง ๑๔ อสงไขย ต่อจากนั้น ก็บำเพ็ญบารมีพร้อมกับเปล่งวาจาออกมาว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ใช้เวลาอีก ๑๘ อสงไขย หลังจากได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่า จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแน่นอนแล้ว ใช้เวลาในการบำเพ็ญบารมีอีก ๘ อสงไขย กับอีกแสนกัปป์

๓. พระวิริยาธิกะสัมมาสัมพุทธเจ้า หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีหนักไปทางความเพียรพยายาม ใช้เวลาบำเพ็ญบารมี รวมกันทั้งหมด ๘๐ อสงไขย กับ อีกแสนกัปป์ คือ บำเพ็ญบารมีแล้วเพียงแต่นึกอยู่แต่ในใจว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ใช้เวลาถึง ๒๘ อสงไขย ต่อจากนั้น ก็บำเพ็ญบารมีพร้อมกับเปล่งวาจาออกมาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต ใช้เวลาอีก ๓๖ อสงไขย และหลังจากได้รับคำพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตแน่นอนแล้ว ใช้เวลาบำเพ็ญบารมีอีก ๑๖ อสงไขย กับอีกแสนกัปป์


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |