| |
อรรถแห่งภคธรรม ๑๓ ประการ   |  

๑. ภคี ผู้ทรงมีบุญศิริ

๒. ภชี ผู้ทรงจำแนกธรรมรัตนะ

๓. ภาคี ผู้ทรงมีส่วนแห่งปัจจัยไทยธรรม

๔. วิภัตต๎วา ผู้ทรงเปิดเผยธรรมรัตนะ

๕. ภัคโค ผู้ทรงหักกำแห่งกิเลสได้แล้ว

๖. ภาค๎ยวา ผู้ทรงเป็นบรมครู

๗. สุภาวิตัตตโน ผู้ทรงอบรมพระองค์ดีแล้ว

๘. ภวันตโค ผู้ทรงบรรลุถึงที่สุดแห่งภพได้แล้ว

๙. ภควา ผู้ทรงเป็นผู้มีโชค

๑๐. วิภัตตวา ผู้ทรงละสรรพกิเลสมารได้แล้ว

๑๑. ภคยุตโต ผู้ทรงประกอบด้วยภคธรรม

๑๒. ภัตต๎วา ผู้เสพอริยธรรม

๑๓. วันตคมโน ผู้ทรงคายตัณหาในภพได้แล้ว


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |