| |
ทานวัตถุตามนัยแห่งพระสุตตันตปิฎก มี ๑๐ ประการ คือ

๑. อันนทาน หมายถึง การให้ข้าวปลาอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับ

๒. ปานทาน การให้น้ำและเครื่องดื่ม ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับ

๓. วัตถทาน การให้เสื้อผ้าอาภรณ์ จีวรเครื่องนุ่งห่มที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับ

๔. ยานทาน การให้ยานพาหนะและค่าพาหนะที่สมควรแก่ผู้รับ

๕. มาลาทาน การให้เครื่องประดับ ระเบียบดอกไม้ที่สมควรแก่ผู้รับ

๖. คันธทาน การให้ธูปเทียนและของหอมต่าง ๆ ที่สมควรแก่ผู้รับ

๗. วิเลปนทาน การให้เครื่องลูบไล้ สบู่ ยาสีฟัน เครื่องชำระร่างกาย เป็นต้นตามสมควรแก่ผู้รับ

๘. เสยยทาน การให้ที่นอนหมอนมุ้งตามสมควรแก่ผู้รับ

๙. อาวสถทาน การให้ที่พักอาศัยตามสมควรแก่ผู้รับ

๑๐. ปะทีเปยยทาน การให้ประทีป โคมไฟ เทียน ไฟฟ้า น้ำมันประทีป ไฟฉาย เป็นต้น ตามสมควรแก่ผู้รับ


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |