| |
เหตุให้เกิดปัญญา ๓ ประการ   |  

๑. เหตุที่ทำให้เกิดกัมมัสสกตาปัญญา มี ๑๐ ประการ เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ ๑๐ มีการเห็นว่า การให้ทานย่อมได้รับผลดีมีประโยชน์ เป็นต้น

๒. เหตุที่ทำให้เกิดวิปัสสนาปัญญา ได้แก่ องค์คุณของวิปปัสสนา ๓ ประการ คือ อาตาปี สติมา สัมปชาโน ที่ทำการพิจารณาวิปัสสนาภูมิ ๖ ให้เห็นโดยความเป็นแต่สภาพรูปนาม ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา จนวิปัสสนาญาณเกิดโดยลำดับ

๓. เหตุที่ทำให้เกิดโลกุตตรปัญญา ได้แก่ วิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นโดยลำดับ จนถึงมรรคญาณ ผลญาณเกิดขึ้น


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |