| |
อธิบายทวิเหตุกกุศล ๖ ประเภท   |  

๑. ทวิเหตุกอุกกัฏฐกุศล หมายถึง มหากุศลญาณวิปปยุตตจิต ที่ได้กระทำให้ครบบริบูรณ์ด้วยเจตนาทั้ง ๓ กาล คือ บุพพเจตนา มุญจนเจตนา และอปรเจตนา โดยไม่มีความบกพร่อง คือ ไม่มีอกุศลเจตนาเข้ามาเจือปนหรือเบียดเบียนเลย

๒. ทวิเหตุกโอมกกุศล หมายถึง มหากุศลญาณวิปปยุตตจิตที่กระทำด้วยความบกพร่องแห่งเจตนา ๓ กาล คือ บุพพเจตนา มุญจนเจตนา และอปรเจตนา กาลใดกาลหนึ่ง หรือทั้ง ๓ กาล โดยมีอกุศลเจตนาเข้ามาเบียดเบียนให้อ่อนกำลังลงไป

๓. ทวิเหตุกอุกกัฏฐุกกัฏฐกุศล หมายถึง มหากุศลญาณวิปปยุตตจิตที่ไปยึดเอาทวิเหตุกอุกกัฏฐกุศลที่ได้เคยทำไปแล้วมาเป็นอารมณ์ แล้วอปราปรเจตนาที่เกิดในภายหลัง ก็ยังความภาคภูมิใจให้เต็มเปี่ยม มีศรัทธาที่เต็มบริบูรณ์เหมือนเดิม หรือเพิ่มพูนมากยิ่งกว่าเดิม

๔. ทวิเหตุกอุกกัฏโฐมกกุศล หมายถึง มหากุศลญาณวิปปยุตตจิตที่ไปยึดเอาทวิเหตุกอุกกัฏฐกุศลที่ได้เคยทำไปแล้วมาเป็นอารมณ์แต่มีเหตุปัจจัยบางประการมากระทำให้กุศลเจตนานั้นอ่อนกำลังลง

๕. ทวิเหตุกโอมกุกกัฏฐกุศล หมายถึง มหากุศลญาณวิปปยุตตจิตที่ไปยึดเอาทวิเหตุกโอมกกุศลที่ได้เคยทำไปแล้วมาเป็นอารมณ์ แต่เมื่อนึกถึงแล้วย่อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจ มีศรัทธาเลื่อมใสอย่างเต็มเปี่ยม เนื่องจากได้พิจารณาเห็นเหตุปัจจัยอันเหมาะสมมาพลิกผันให้เกิดความภาคภูมิใจขึ้นมา

๖. ทวิเหตุกโอมโกมกกุศล หมายถึง มหากุศลญาณวิปปยุตตจิตที่ไปยึดเอาทวิเหตุกโอมกกุศลที่ได้เคยทำไปแล้วมาเป็นอารมณ์ และเมื่อนึกถึงแล้ว ก็ยิ่งทำให้กุศลเจตนานั้นอ่อนกำลังลงไปอีก เนื่องจากมีเหตุปัจจัยสนับสนุนสภาพความรู้สึกเช่นนั้นอยู่เนือง ๆ จนแทบไม่มีกุศลเจตนาเหลืออยู่เลย


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |