| |
อธิบายติเหตุกกุศล ๖ ประเภท   |  

๑. ติเหตุกอุกกัฏฐกุศล หมายถึง มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตที่ได้กระทำให้ครบบริบูรณ์ด้วยเจตนาทั้ง ๓ กาล คือ บุพพเจตนา มุญจนเจตนา และอปรเจตนา โดยไม่มีความบกพร่อง คือ ไม่มีอกุศลเจตนาเข้ามาเบียดเบียนเลย

๒. ติเหตุกโอมกกุศล หมายถึง มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตที่กระทำด้วยความบกพร่องแห่งเจตนา ๓ กาล คือ บุพพเจตนา มุญจนเจตนา และอปรเจตนา กาลใดกาลหนึ่ง หรือทั้ง ๓ กาล โดยมีอกุศลเจตนาเข้ามาเบียดเบียนให้อ่อนกำลังลง

๓. ติเหตุกอุกกัฏฐุกกัฏฐกุศล หมายถึง มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตที่ไปยึดเอาติเหตุกอุกกัฏฐกุศลที่ได้เคยทำไปแล้วมาเป็นอารมณ์ แล้วอปราปรเจตนาที่เกิดขึ้นภายหลังนั้น ยังความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นอย่างบริบูรณ์ และยังศรัทธาให้เต็มเปี่ยมเหมือนเดิม หรือเพิ่มพูนมากยิ่งกว่าเดิม

๔. ติเหตุกอุกกัฏโฐมกกุศล หมายถึง มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตที่ไปยึดเอา ติเหตุกอุกกัฏฐกุศลที่ได้เคยทำไปแล้วมาเป็นอารมณ์ แต่มีเหตุปัจจัยบางประการมาบั่นทอนให้กุศลเจตนานั้นอ่อนกำลังลง

๕. ติเหตุกโอมกุกกัฏฐกุศล หมายถึง มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตที่ไปยึดเอา ติเหตุกโอมกกุศลที่ได้เคยทำไปแล้วมาเป็นอารมณ์ แต่เมื่อนึกถึงแล้ว ย่อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจ มีศรัทธาเลื่อมใสขึ้นมาอย่างเต็มเปี่ยม เนื่องจากได้พิจารณาเห็นเหตุปัจจัยอันเหมาะสมเข้ามาพลิกผันให้เกิดความภาคภูมิใจขึ้น

๖. ติเหตุกโอมโกมกกุศล หมายถึง มหากุศลญาณสัมปยุตตจิตที่ไปยึดเอา ติเหตุกโอมกกุศลที่ได้เคยทำไปแล้วมาเป็นอารมณ์ และเมื่อนึกถึงแล้วยิ่งทำให้กุศลเจตนานั้นอ่อนกำลังลงไปอีก จนแทบไม่มีกุศลเจตนาเหลืออยู่เลย


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |