| |
การให้ผลของมหากุศลทั้ง ๑๒ ประการ   |  

๑. ติเหตุกอุกกัฏฐกุศล ติเหตุกอุกกัฏฐุกกัฏฐกุศล และ ติเหตุกโอมกุกกัฏฐกุศล รวม ๓ ดวงนี้ แต่ละดวง ให้ผลได้ ๑๓ ดวง คือ มหาวิบากญาณสัมปยุตตจิต ๑ [ที่เป็นผลของตนโดยตรง] มหาวิบากญาณวิปปยุตตจิต ๔ อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘

๒. ติเหตุกอุกกัฏโฐมกกุศล ๑ ทวิเหตุกอุกกัฏฐกุศล ๑ ทวิเหตุกอุกกัฏฐุกกัฏฐกุศล ๑ ทวิเหตุกโอมกุกกัฏฐกุศล ๑ รวม ๔ อย่างนี้ แต่ละดวงให้ผลได้ ๑๒ ดวง คือ เป็นมหาวิบากญาณวิปปยุตตจิต ๔ และอเหตุกกุศลวิปากจิต ๘

๓. ติเหตุกโอมกกุศล ๑ ติเหตุกโอมโกมกกุศล ๑ ทวิเหตุกโอมกกุศล ๑ ทวิเหตุกอุกกัฏโฐมกกุศล ๑ ทวิเหตุกโอมโกมกกุศล ๑ รวม ๕ อย่างนี้ แต่ละดวงให้ผลได้ ๘ ดวง คือ อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ดวงเท่านั้น

อีกนัยหนึ่ง

๑. มหากุศลจิต ที่เป็นอุกกัฏฐกุศล, อุกกัฏฐุกกัฏฐกุศล และโอมกุกกัฏฐกุศล รวม ๓ อย่างนี้ แต่ละดวงให้ผลได้ ๙ ดวง คือ มหาวิปากจิต ๑ [ที่ตรงกับสภาพของตน] ซึ่งเป็นผลโดยตรง และอเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ ซึ่งเป็นผลโดยอ้อม

๒. มหากุศลจิต ที่เป็นโอมกกุศล, อุกกัฏโฐมกกุศล และ โอมโกมกกุศล รวม ๓ อย่างนี้ แต่ละดวงให้ผลได้ ๘ ดวง คือ อเหตุกกุศลวิปากจิต ๘


เกี่ยวกับตำราอภิธรรม ออนไลน์ (Disclaimer)
ตำราอภิธรรมออนไลน์ พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของอภิธรรมมหาวิทยาลัย วัดระฆังฯ วัดญาณเวศกวัน และ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อนำเสนอสื่อธรรมสำหรับการศึกษาค้นคว้า โดยได้รับอนุญาต และเอกสารต้นฉบับจากผู้เขียน ดังนี้
(๑) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๒), จิตปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๒) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๕๖), เจตสิกปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๒, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
(๓) พระมหาชินวัฒน์ จกฺกวโร (๒๕๖๓), รูปปรมัตถ์: คู่มือศึกษาอภิธัมมัตถสังคหะ ปริเฉจที่ ๖, พิมพ์ครั้งที่ ๑.
ผู้สนใจศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือ และหลักสูตรการศึกษาได้ที่ สำนักงานอภิธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร (คณะ ๗) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ โทร ๐๒ ๔๑๑ ๔๕๔๖, ๑๒ ๔๑๒ ๑๐๘๔, ๐๘๖ ๐๓๘ ๒๙๓๓


  |